ประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักร
 
กรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักร
(MARINE HULL &MACHINERY INSURANCE POLICY)
 
ผู้เอาประกันภัย :
เจ้าของเรือ
ระยะเวลาเอาประกัน :
1 ปี หรือปีต่อปี
ความคุ้มครอง :
แบ่งออกเป็น 3 แบบ
1.
Institute Time Clauses- Hulls Total Loss Only (Including Salvage, Salvage Charges, Sue and Labour) ให้ความคุ้มครองเรือและเครื่องจักรที่ติดตั้งอยู่ในเรือที่เอาประกันภัยที่ได้รับความสูญเสียทั้งหมด อันเนื่องมาจากไฟไหม้ ระเบิด ชนกัน จม รวมทั้งการกู้ซากเรือ หรือค่าใช้จ่ายในการกู้ซากเรือ หรือค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภัย
 
 
2.
Institute Time Clauses - Hulls Total Loss Only, General Average, Collision Liability (Including Salvage, Salvage Charges, Sue and Labour) ให้ความคุ้มครองเรือและเครื่องจักร ที่ติดตั้งอยู่ในเรือที่เอาประกันภัยที่ได้รับความสูญเสียทั้งหมด อันเนื่องมาจากไฟไหม้ ระเบิด ชนกัน จม ความเสียหายร่วม และความรับผิดต่อ คู่กรณีเนื่องจากเรือชนกัน รวมทั้งการกู้ซากเรือ หรือค่าใช้จ่ายในการกู้ซากเรือ หรือค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภัย
 
 
3.
Institute Time Clauses - Hulls ความคุ้มครองเหมือนกับ ข้อ (1) + (2) รวมถึงค่าซ่อมเรือที่เอาประกันภัย
เอกสาร/ข้อมูลที่ใช้ทำประกัน :
1.
ทะเบียนเรือ
2.
ใบซื้อขายเรือ
3.
ใบประเมินราคาเรือของธนาคาร (ถ้ามี)
4.
รูปภาพเรือ
5.
(กรุณาแนบไฟล์ส่งกลับมาที่ support@prudentbroker.com)
เรือที่ไม่รับประกัน :
1.
เรือประมง
2.
เรือหางยาว
3.
เรือไม่มีเครื่องยนต์
 
 
PRUDENT & ASSOCIATE CO.,LTD.
บริษัท พรูเด้นท์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
321/69 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อเรา
Tel : 0-2285-4837-9
Fax : 0-2285-4840
Email : support@prudentbroker.com
Line@ : @prudentbroker