ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งในประเทศ
 
กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งในประเทศ
(INLAND CARGO INSURANCE POLICY)
 
ผู้เอาประกันภัย :
เจ้าของสินค้า
ความคุ้มครอง :
ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยสินค้า
ที่ขนส่งภายในประเทศ
แบบคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิด
แบบระบุภัย
1.
อัคคีภัย การระเบิด ฟ้าฝ่า

2.
ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสินค้าประสบอุบัติเหตุชนหรือโดนกับยานพาหนะอื่นหรือสิ่งอื่นนอกยานพาหนะและหัวลาก หางลาก รถพ่วงของยานพาหนะเอง

3.
เรือจม เกยตื้น เครื่องบินตก รถไฟตกราง รถ หรือ หัวลาก หางลาก รถพ่วง เกิดการพลิกคว่ำ ตกถนน สะพานหรือไหล่ทาง

4.
ความเสียหายหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิง หรือบางส่วนของสินค้าที่เอาประกันภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุ หรือสาเหตุภายนอกที่นอกเหนือจากภัยที่ระบุ
ไว้ในข้อ 1 ถึง 3

5.
ความเสียหายทั่วไป (General Average) ส่วนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป และค่ากู้ภัย ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชดใช้ตามประเพณีปฏิบัติหรือตามกฎหมาย

6.
การลักทรัพย์ การวิ่งราวทรัพย์ การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัย ณ จุดเกิดเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องจากภัยที่คุ้มครอง

7.
ภัยสงคราม การใช้อำนาจรัฐตามกฎหมาย ภัยนัดหยุดงาน สงครามกลางเมือง การกบฎ การปฏิวัติ การรัฐประหาร การก่อการร้าย จลาจล การแข็งข้อหรือการต่อสู้ของประชาชน การประกาศกฎอัยการศึก ทุ่นระเบิด ตอร์ปิโด อาวุธสงคราม
อื่นใด การปิดงานงดจ้าง

8.
สภาพของยานพาหนะ การบรรทุกหรือลากจูงเกินขนาด ผิดหลักการขนส่งและ
การจัดระวาง ซึ่งผู้เอาประกันภัย ลูกจ้างหรือตัวแทนรู้ถึงสภาพนั้นในเวลาส่งมอบสินค้าให้ผู้ขนส่ง

9.
การเสื่อมสภาพโดยธรรมชาติของสินค้าเอง

10.
การรั่วไหลหรือการสึกหรอตามปกติ น้ำหนักหรือปริมาณสูญหายตามธรรมชาติของสินค้า

11.
การบรรจุ สภาพหีบห่อ การใช้ภาชนะขนส่งไม่เหมาะสม หรือไม่ดีพอซึ่งกระทำโดยผู้เอาประกันภัย หรือลูกจ้าง

12.
ความชักช้าในการขนส่งและค่าเสียหายจากการส่งมอบชักช้า

13.
การจงใจละเมิดของบุคคลใดก็ตามเพื่อทำลายยานพาหนะขนส่ง หรือทำให้สินค้าที่เอาประกัยภัยเสียหาย

14.
นิวเคลียร์

15.
ผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกร้องหรือมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น

16.
ความเสียหายสืบเนื่องทุกชนิด (Consequential Loss)

= คุ้มครอง

= ไม่คุ้มครอง
เส้นทางที่คุ้มครอง:
เริ่มตั้งแต่ยกสินค้าขึ้นยานพาหนะ จนกระทั่งยกลง ณ จุดหมายปลายทางที่ได้ระบุ หรือ ตกลงกันไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความคุ้มครองเป็นรายเที่ยว หรือ คุ้มครองเป็นรายปี
อาณาเขตคุ้มครอง:
จาก โรงงานผลิต หรือท่าเรือ ทั่วประเทศไทย ไป ท่าเรือ หรือโรงงานผลิต ทั่วประเทศไทย
เอกสารที่ใช้ทำประกัน :
1.
ใบกำกับสินค้า (Invoice) ทุนประกันภัย ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
2.
สินค้าที่ไม่รับประกัน:
1.
สัตว์มีชีวิต
2.
ทองคำแท่ง อัญมณี เพชร พลอย
3.
วัตถุโบราณ
4.
สินค้าที่นำพา หรือขับไปด้วยตนเอง
 
 
PRUDENT & ASSOCIATE CO.,LTD.
บริษัท พรูเด้นท์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
321/69 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อเรา
Tel : 0-2285-4837-9
Fax : 0-2285-4840
Email : support@prudentbroker.com
Line@ : @prudentbroker