ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
 
เนื่องจากภยันตรายและความเสียหายต่อสินค้าที่เกิดขึ้นในระหว่างขนส่ง (ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ) นั้น สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และนับวันยิ่งเพิ่มความรุนแรงขึ้นเป็นทวีคูณ มาจากสาเหตุต่างๆ ที่บางครั้งเราไม่สามารถคาดการณ์ได้ เช่น ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง ถูกโจรกรรมสินค้า ภัยจากโจรสลัด เป็นต้น
 
ดังนั้นการประกันภัยขนส่งสินค้า จึงเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าของสินค้าว่าหากสินค้าที่ขนส่งไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่นำเข้า หรือสินค้าส่งออก หรือเป็นสินค้าที่ซื้อมาขายไปนั้นได้รับความเสียหายก็จะได้รับการชดใช้ ผู้เอาประกันภัยก็สามารถนำเงินที่ได้รับการชดใช้ไปซื้อสินค้าใหม่ ซึ่งจะทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ 

ฝ่ายประกันภัยทางทะเลและขนส่ง มีกรมธรรม์ประกันภัยทั้งหมด 4ประเภท ที่สามารถรองรับผู้เอาประกันภัยที่สนใจทำประกันภัย ดังนี้
 
 
 
PRUDENT & ASSOCIATE CO.,LTD.
บริษัท พรูเด้นท์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
321/69 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อเรา
Tel : 0-2285-4837-9
Fax : 0-2285-4840
Email : support@prudentbroker.com
Line@ : @prudentbroker