การประกันภัยงานวิศวกรรม
 
2.1 การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาก่อสร้าง
        ปัจจุบันสังคมได้มีการขยายตัวมากขึ้น ก่อให้เกิดความแออัดของสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งการมีพื้นที่ที่จำกัดเพื่อใช้ในการก่อสร้าง ทำให้ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน ที่อยู่อาศัยคอนโดมิเนียม ตึกสูง โรงเรียน โรงพยาบาล โรงภาพยนต์ โรงแรม สะพาน ถนน ทางรถไฟ เขื่อน โกดัง เป็นต้น ต้องใช้ความระมัดระวังในการทำงานมากขึ้น เพื่อที่จะไม่ทำความเสียหายให้กับบุคคลอื่น หรือสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียง
 
        การทำประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาก่อสร้าง เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินของผู้รับเหมาก่อสร้าง ในกรณีโครงการที่ก่อสร้างได้รับความเสียหาย อุบัติเหตุต่างๆ ทำให้ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสร้างขึ้นใหม่หรือต้องจ่ายค่าเสียหายให้แก่ บุคคลภายนอก ซึ่งได้รับความเสียหายจากการก่อสร้างนั้น 
 
        ความคุ้มครอง 
        1. ความเสียหายที่เกิดอุบัติเหตุ และจากภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น ฟ้าผ่า ลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ไฟไหม้ การโจรกรรม ท่อน้ำแตก เป็นต้น 
        2. ความรับผิดตามกฎหมาย ต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เนื่องจากอุบัติเหตุหรือการประมาทเลินเล่อจากการก่อสร้าง เช่น เศษวัสดุก่อสร้างหล่นถูกศีรษะของคนเดินถนนได้รับบาดเจ็บ หรือหล่นถูกรถยนต์ที่จอดริมถนนได้รับความเสียหาย เป็นต้น
 
2.2 การประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
        เป็นการประกันภัยเครื่องใช้ หรือเครื่องอุปกรณ์ที่ติดตั้งในสำนักงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบโทรศัพท์ EDX. systems , Control Room เครื่องควบคุมเสียง ที่ใช้ในห้องส่งหรือในสถานีโทรทัศน์ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เครื่อง X-Ray เป็นต้น จะให้ความคุ้มครองตามระดับโดยแบ่งออกเป็น 3 หมวด ดังนี้ 
 
        หมวดที่ 1 ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับความสูญเสียหรือเสียหายทางกายภาพ เนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน รวมถึงการลักทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอยงัดแงะ
 
        หมวดที่ 2 อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลและข้อมูล
คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งข้อมูลที่บันทึกอยู่ภายในอุปกรณ์นั้น หากเป็นความสูญเสียหรือความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครองในหมวดที่ 1
 
        หมวดที่ 3 ค่าใช้จ่ายการทำงานที่เพิ่มขึ้น
ถ้าทรัพย์สินที่เอาประกันภัยภายความคุ้มครองในหมวดที่ 1 ได้รับความสูญเสียหรือความเสียหาย เป็นเหตุให้การทำงานของเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต้องหยุดชะงักโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนจะได้รับการชดใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการใช้เครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นำมาทดแทน
 
 
 
PRUDENT & ASSOCIATE CO.,LTD.
บริษัท พรูเด้นท์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
321/69 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อเรา
Tel : 0-2285-4837-9
Fax : 0-2285-4840
Email : support@prudentbroker.com
Line@ : @prudentbroker