การประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ( Liability  Insurance )
 
        การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกนี้ เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย  ซึ่งเป็นการกระทำที่ผู้เอาประกันภัยได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอกด้วยความประมาทเลินเล่อ  ทำให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหายแก่ร่างกาย  และทรัพย์สิน  ในบางครั้งผู้เอาประกันภัยมิได้เป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหาย  แต่โดยผลของกฎหมาย  ผู้เอาประกันต้องรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกด้วย  เช่น  นายจ้างต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกร่วมกับลูกจ้า ในผลแห่งละเมิดที่ลูกจ้างได้ก่อให้เกิดขึ้น  แก่บุคคลภายในขณะที่ทำงานกับนายจ้าง  กรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองดังกล่าว  มีอยู่หลายประเภทดังต่อไปนี้
 
1. การประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ  ( Public  Liability  Insurance )
 
        ( ก ) ความรับผิดชอบ ของเจ้าของธุรกิจ  เจ้าของโรงงาน บ้านเช่า  โรงภาพยนตร์ 
        ( ข ) ความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุรกิจที่มีต่อประชาชน  ในฐานะที่เป็นผู้ผลิต  หรือจำหน่าย และ 
              หมายความรวมถึงผู้รับเหมาก่อสร้างด้วย 
        ( ค ) ความรับผิดชอบ  ต่อบุคคลอื่นที่ใช้ลิฟท์ 
        ( ง ) ความรับผิดชอบ ต่อผู้อื่นอันมิใช่ความประมาทเลินเล่อของตนเอง  ( Contractual  Liability )
        ( จ ) ความรับผิดชอบ ของผู้ประกอบธุรกิจ  ต่อบุคคลอื่น  เนื่องจากความประมาทเลินเล่อของบุคคลอื่น
              ( Contigent Liability )
        ( ฉ ) ความรับผิดชอบร่วม  หลายประเภทอย่างกว้างขวางของผู้ประกอบธุรกิจต่อบุคคลอื่น 
              ( Comprehensive Liability )
 
2. การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ ( Product Liability Insurance )
 
        กรมธรรม์ประกันภัยประเภทนี้ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ผลิต  ผู้จำหน่าย  ผู้บรรจุหีบห่อแล้วเจ้าของภัตตาคารในความบาดเจ็บหรือเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้บริโภคของผุ้ใช่ที่อยู่นอกสำนักงานของผู้เอาประกันภัย  รวมทั้งความเสียหานยอันเนื่องมาจากการที่ผู้ขายสินค้าได้ขายสินค้าผิดประเภทให้แก่ผู้ซื้อ  ทำให้ผู้ซื้อได้รับความเสียหายจากการบริโภคหรือใช้สินค้านั้น  รวมทั้งการที่ผู้ผลิตผสมหรือปรับปรุงผลิตผิดส่วนด้วย 
3. การประกันภัยความรับผิดจากวิชาชีพ  ( Professional Liability Insurance )
  • ความรับผิดชอบของนายแพทย์  ศัลยแพทย์  และทันตแพทย์  ต่อคนไข้
  • ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลต่อคนไข้
  • ความรับผิดชอบของเภสัชกรต่อผู้ซื้อยา
  • ความรับผิดชอบของจักษุแพทย์ต่อคนไข้
  • ความรับผิดชอบของร้านเสริมสวยต่อลูกค้า
  • ความรับผิดชอบของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีต่อผู้ว่าจ้าง
4. การประกันภัยความรับผิดส่วนบุคคล  ( Personal Liability Insurance )    
        กรมธรรม์ประเภทนี้บริษัทสัญญาว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย เพื่อความเสียที่เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่น  อันเนื่องมาจากความเสียหายทีเดขึ้นแก่ร่างกายหรือทรัพย์สิน  ถ้าความเสียหายนั้นเกิดขึ้นในบริเวณบ้านของผู้เอาประกันอันเป็นที่อยู่ถาวรมิใช่ชั่วคราว
 
 
 
PRUDENT & ASSOCIATE CO.,LTD.
บริษัท พรูเด้นท์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
321/69 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อเรา
Tel : 0-2285-4837-9
Fax : 0-2285-4840
Email : support@prudentbroker.com
Line@ : @prudentbroker