การประกันภัยเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงาน
 
 
การเริ่มต้นความคุ้มครอง
 • การคุ้มครองการเจ็บป่วย จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ยกเว้นการเจ็บป่วย 8 ประเภทที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 120 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • การคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จะมีผลคุ้มครองทันที นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 • โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม
 • การตรวจรักษา หรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย การชลอความเสื่อมของวัย
 • การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา โรคเกี่ยวกับฟันหรือเหงือก
 • การตรวจรักษาอาการ หรือโรคที่เกี่ยวกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช
 • การตรวจรักษาที่ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึงการรักษาแพทย์ทางเลือก
 • การตรวจสุขภาพทั่วไป การฉีดวัคซีนป้องกันโรค
 • การฆ่าตัวตาย หรือการพยายามทำร้ายร่างกายตัวเอง
 • ข้อยกเว้นความคุ้มครองอื่น ๆ เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
ข้อตกลงคุ้มครอง
 • การประกันสุขภาพนี้ให้ความคุ้มครองชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล อันมีสาเหตุมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วย ตามจำนวนที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดตามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 • รายละเอียดข้อตกลงคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย

ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคลสูงสุด ต่อโรค/ครั้ง/ปี
SP1500
150,000
SP2000
200,000
SP3000
300,000
SP4000
400,000
SP6000
600,000
SP12000
1,200,000
ข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)
- ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าการพยาบาล (สูงสุดต่อโรค/ครั้ง)
90,000
120,000
180,000
240,000
360,000
720,000
- ห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดต่อวัน ไม่เกิน 60 วัน)
1,500
2,000
3,000
4,000
6,000
12,000
- ห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุดต่อวัน ไม่เกิน 15 วัน)
3,000
4,000
6,000
8,000
12,000
24,000
- ค่ารักษาพยาบาล และค่าบริการทั่วไป (สูงสุดต่อโรค/ครั้ง)
15,000
20,000
30,000
40,000
60,000
120,000
- ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินแบบคนไข้นอก (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาล)
3,000
4,000
6,000
8,000
12,000
24,000
- ค่าแพทย์ที่ปรึกษาพิเศษ กรณีไม่มีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาล)
1,500
2,000
3,000
4,000
6,000
12,000
- ค่าบริการรถพยาบาล (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาล)
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด
- ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ (ตามจ่ายจริง สูงสุดต่อโรค/ครั้ง)
22,500
30,000
45,000
60,000
90,000
180,000
- ค่าแพทย์ที่ปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีมีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่าแพทย์ผ่าตัด)
2,250
3,000
4,500
6,000
9,000
18,000
ข้อตกลงคุ้มครองการดูแลโดยแพทย์
- การดูแลโดยแพทย์ (สูงสุดต่อโรค/ครั้ง)
22,500
30,000
45,000
60,000
90,000
180,000
- ค่าดูแลโดยแพทย์เจ้าของไข้ (สูงสุดต่อวัน ไม่เกิน 60 วัน)
375
500
750
1,000
1,500
3,000
ข้อตกลงคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ. 2)
- กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) (เลือกซื้อเพิ่มเติม)
OPD 800
OPD 1000
OPD 1500
OPD 2000
OPD 2500
OPD 3000
- ผลประโยชน์ความคุ้มครอง (สูงสุดต่อปี)
32,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
- ผลประโยชน์ความคุ้มครองต่อวัน (สูงสุด 1 ครั้งต่อวัน ไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี)
800
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
- ค่าวินิจฉัยโรคด้วยรังสีเอ็กซ์ และค่าตรวจในห้องปฏิบัติการ (สูงสุดต่อปี)
8,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000

เบี้ยประกันภัยรายปี รวมค่าอากร และภาษีธุรกิจเฉพาะ (บาท)
ผู้ป่วยใน
ช่วงอายุ (ปี) 
SP1500
SP2000
SP3000
SP4000
SP6000
SP12000
15 วัน - 5
14,894
19,713
29,352
38,992
58,270
81,405
6 - 10
7,664
10,074
14,894
19,713
29,352
40,919
11 - 20
5,598
7,320
10,762
14,205
21,090
29,352
21 - 35
4,565
5,943
8,696
11,452
16,959
23,570
36 - 40
5,186
6,770
9,936
13,103
19,439
27,038
41 - 45
5,598
7,320
10,762
14,205
21,090
29,352
46 - 50
6,631
8,696
12,828
16,959
25,221
35,136
51 - 55
7,664
10,074
14,894
19,713
29,352
40,919
56 - 60
8,696
11,452
16,959
22,468
33,483
46,704
61 - 65
10,850
14,292
21,177
28,062
41,833
58,357
*66 - 70
15,154
19,974
29,612
39,253
58,530
81,665
*71 - 75
21,698
28,582
42,353
56,123
52,720
116,713
*76 - 80
32,025
42,353
63,008
83,665
124,975
174,549
*กรณีต่ออายุเท่านั้น
 
 
 
 
 
 

ผู้ป่วยนอก
ช่วงอายุ (ปี) 
OPD 800
OPD 1000
OPD 1500
OPD 2000
OPD 2500
OPD
3000
15 วัน - 5
17,510
21,482
31,410
41,339
51,266
61,195
6 - 10
8,756
10,742
15,705
20,671
25,634
30,598
11 - 20
6,255
7,673
11,219
14,765
18,311
21,856
21 - 35
5,004
6,138
8,975
11,811
14,648
17,485
36 - 40
5,755
7,060
10,322
13,614
16,846
20,108
41 - 45
6,255
7,673
11,219
14,765
18,310
21,856
46 - 50
7,506
9,207
13,462
17,717
21,972
26,227
51 - 55
8,756
10,742
15,705
20,671
25,634
30,598
56 - 60
10,006
12,276
17,949
23,622
29,295
34,969
61 - 65
12,508
15,345
22,436
29,528
36,619
43,711
*66 - 70
17,510
21,482
31,410
41,339
51,266
61,195
* กรณีต่ออายุเท่านั้น

หมายเหตุ/Remark
 1. เบี้ยประกันภัยมาตรฐานสำหรับแต่ละช่วงอายุ สำหรับปีกรมธรรม์แรกเท่านั้น
 2. สมัครทำประกันภัยปีแรกได้ ตั้งแต่อายุ 15 วัน ถึง 65 ปีบริบูรณ์ ต่ออายุได้ถึง 80 ปีบริบูรณ์สำหรับผู้ป่วยใน และต่ออายุได้ถึง 70 ปีบริบูรณ์สำหรับผู้ป่วยนอก
 3. ต้องซื้อประกันภัยผู้ป่วยในก่อน จึงจะสามารถซื้อประกันภัยผู้ป่วยนอกได้ ในกรณีซื้อประกันภัยผู้ป่วยนอกเพิ่มเติม ให้นำเบี้ยประกันภัยผู้ป่วยนอกไปบวกเพิ่มจากเบี้ยประกันภัยผู้ป่วยใน
 4. เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุจะถูกปรับขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย
 5. เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย อาจถูกปรับขึ้นตามประวัติการรับประกันของปีกรมธรรม์ก่อนหน้า สูงสุดไม่เกิน 100 เปอร์เซ็นต์ของเบี้ยประกันมาตรฐาน
 6. ส่วนลดพิเศษ 10 เปอร์เซ็นต์ในปีต่ออายุ กรณีที่ไม่มีการเรียกร้องสินไหมในปีกรมธรรม์ก่อนหน้า
 
 
PRUDENT & ASSOCIATE CO.,LTD.
บริษัท พรูเด้นท์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
321/69 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อเรา
Tel : 0-2285-4837-9
Fax : 0-2285-4840
Email : support@prudentbroker.com
Line@ : @prudentbroker