ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พิเศษ
 
การประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พิเศษ แบบคุ้มครองเฉพาะภัย บริษัทจะให้ความคุ้มครองดังนี้
-
คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย
-
คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
-
คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ เฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
-
ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล และ การประกันผู้ขับขี่
 
เงื่อนไขการคุ้มครองจำนวนจำกัดความรับผิดชอบ ประเภท3 พิเศษ แบ่งตามประเภทรถ
หมวดความคุ้มครอง
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
รถกระบะ/บรรทุก/ปิกอัพ
ไม่เกิน 3 ตัน
รถโดยสารไม่เกิน 15 ที่นั่ง
ความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.
- บาดเจ็บ
- เสียชีวิต
50,000/คน
200,000/คน
5,000,000/ครั้ง
50,000/คน
200,000/คน
5,000,000/ครั้ง
50,000/คน
200,000/คน
10,000,000/ครั้ง
ความรับผิดต่อชีวิตร่างกาย
บุคคลภายนอก (คู่กรณี)
500,000/คน
10,000,000/ครั้ง
ความรับผิดต่อทรัพย์สิน
บุคคลภายนอก (คู่กรณี)
1,000,000/ครั้ง
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ *
ไม่เกินทุนประกันภัย
จำนวนผู้ได้ความคุ้มครอง
(ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร)
ผู้ขับขี่ 1 คน
ผู้โดยสาร 6 คน
ผู้ขับขี่ 1 คน
ผู้โดยสาร 2 คน
ผู้ขับขี่ 1 คน
ผู้โดยสาร 11 คน
คุ้มครองการเสียชีวิต
จากการเกิดอุบัติเหตุ
50,000/คน
ค่ารักษาพยาบาล
50,000/คน
การประกันตัวผู้ขับขี่
200,000 บาท
หมายเหตุ:
*ชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
*จำกัดอายุรถไม่เกิน 14 ปี
 
 
PRUDENT & ASSOCIATE CO.,LTD.
บริษัท พรูเด้นท์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
321/69 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อเรา
Tel : 0-2285-4837-9
Fax : 0-2285-4840
Email : support@prudentbroker.com
Line@ : @prudentbroker