ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3
 
การประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 นี้จะให้ความคุ้มครองเฉพาะความรับผิดเฉพาะของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อบุคคลภายนอกเท่านั้น โดยลักษณะการใช้รถยนต์จะจำกัดเฉพาะใช้เป็นรถส่วนบุคคลไม่ใช่รับจ้างหรือให้เช่าโดยบริษัทจะให้ความคุ้มครองดังนี้
-
คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัยด้วย
-
คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
-
ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล และ การประกันผู้ขับขี่
 
เงื่อนไขการคุ้มครองจำนวนจำกัดความรับผิดชอบ ประเภท 3 แบ่งตามประเภทรถ
หมวดความคุ้มครอง
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
รถกระบะ/บรรทุก/ปิกอัพ
ไม่เกิน 3 ตัน
รถโดยสารไม่เกิน 15 ที่นั่ง
ความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.
- บาดเจ็บ
- เสียชีวิต
50,000/คน
200,000/คน
5,000,000/ครั้ง
50,000/คน
200,000/คน
5,000,000/ครั้ง
50,000/คน
200,000/คน
10,000,000/ครั้ง
ความรับผิดต่อชีวิตร่างกาย
บุคคลภายนอก (คู่กรณี)
300,000/คน
10,000,000/ครั้ง
300,000/คน
10,000,000/ครั้ง
300,000/คน
10,000,000/ครั้ง
ความรับผิดต่อทรัพย์สิน
บุคคลภายนอก (คู่กรณี)
1,000,000/ครั้ง
1,000,000/ครั้ง
1,000,000/ครั้ง
จำนวนผู้ได้ความคุ้มครอง
(ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร)
ผู้ขับขี่ 1 คน
ผู้โดยสาร 4 คน
ผู้ขับขี่ 1 คน
ผู้โดยสาร 1 คน
ผู้ขับขี่ 1 คน
ผู้โดยสาร 11 คน
คุ้มครองการเสียชีวิต
จากการเกิดอุบัติเหตุ
50,000/คน
ค่ารักษาพยาบาล
50,000/คน
การประกันตัวผู้ขับขี่
200,000 บาท
 
 
PRUDENT & ASSOCIATE CO.,LTD.
บริษัท พรูเด้นท์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
321/69 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อเรา
Tel : 0-2285-4837-9
Fax : 0-2285-4840
Email : support@prudentbroker.com
Line@ : @prudentbroker