บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์     พ.ศ. 2472 โดยใช้ชื่อว่า "บริษัท ฮั่วเคี้ยวลิ่นฮะกงษี จำกัด" ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อทำการรับประกันอัคคีภัยในประเทศสยาม ซึ่งนับได้ว่าเป็นบริษัทคนไทยบริษัทแรก ที่ดำเนินการด้านการประกันวินาศภัย
 
พ.ศ. 2501 บริษัทฯ มีพนักงานเพียง 10 คน และออกกรมธรรม์ประกันภัยเป็นภาษาจีน โดยใช้วิธีการเขียน ถ้าลูกค้าต้องการกรมธรรม์เป็นภาษาไทยจะใช้การพิมพ์ดีด เงื่อนไขของกรมธรรม์ในยุคนั้น มีด้วยกัน 3 ภาษา เงื่อนไขสมบูรณ์เป็นภาษาอังกฤษ และเงื่อนไขโดยย่อเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2505 ธุรกิจประกันภัยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น กรรมการผู้จัดการในขณะนั้น ริเริ่มที่จะขยายตลาดไปยังหน่วยราชการ จึงมีความคิดที่จะเปลี่ยนชื่อบริษัทจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย เพื่อสร้างภาพพจน์บริษัทฯ ในฐานะเป็นบริษัทคนไทยบริษัทหนึ่ง คุณเชวง เคียงศิริ ประธานกรรมการในขณะนั้นได้เสนอชื่อ "บางกอกสหประกันภัย" ซึ่งที่ประชุมได้เลือกชื่อดังกล่าว และ สัญลักษณ์ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับชื่อใหม่อันได้แก่ภาพ "อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย" อันหมายถึงจุดศูนย์รวมหรือจุดเริ่มต้นของกรุงเทพฯในยุคสมัยนั้น พ.ศ. 2531 บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 12 ล้านบาทเป็น 20 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท จำหน่ายแก่ผู้ถือหุ้นทั่วไป หุ้นละ 60 บาท ปัจจุบันเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 200 ล้านบาท
 
 

 

 
PRUDENT & ASSOCIATE CO.,LTD.
บริษัท พรูเด้นท์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
321/69 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อเรา
Tel : 0-2285-4837-9
Fax : 0-2285-4840
Email : support@prudentbroker.com
Line@ : @prudentbroker